Ontslag en arbeidsrecht

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is het ontslag lastiger en duurder geworden. Dit zijn conclusies uit het onderzoek dat Erasmus School of Law heeft verricht naar de gevolgen van de Wwz. De conclusies van dat onderzoek zijn in oktober jl. tijdens een symposium gepresenteerd.

 

Vereenvoudiging Ontslagrecht?

Eén van de doelstellingen van de Wwz was juist het vereenvoudigen van het ontslagrecht en het beperken van de ontslagvergoedingen.
Dat daaraan niet wordt voldaan, blijkt in de ontslagpraktijk al langere tijd, maar wordt door wetenschappelijk onderzoek opnieuw bevestigd. Het onderzoek van de Erasmus School of Law ziet op de eerste drie jaren van de Wwz. Het is uitgevoerd in navolging van een eerder onderzoek, dat de Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten Nederland in 2016 heeft verricht naar de gevolgen van de Wwz. Het aantal afwijzingen door rechters van ontbindingsverzoeken blijkt in de eerste drie jaren van de Wwz toegenomen tot maar liefst 36%. Vóór de inwerkingtreding van de Wwz werd slechts 9% afgewezen.

 

Gemiddelde ontslagvergoeding fors hoger

Ook de gemiddelde ontslagvergoeding is fors hoger geworden. Dat komt door de billijke vergoeding, die moet worden betaald wanneer een werkgever zich schuldig maakt aan ernstig verwijtbaar gedrag. De bedoeling van de wetgever was dat die mogelijkheid zich alleen zou moeten voordoen in zeer uitzonderlijke gevallen. Desondanks wordt de laatste tijd in 25% van de gevallen een billijke vergoeding toegekend. Volgens een berekening in het Financieele Dagblad blijkt uit de analyse van de gepubliceerde rechtspraak dat het gemiddelde bedrag is verdubbeld.

 

Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans biedt oplossing?

Het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (Wab) moet ervoor zorgen dat ontslag straks weer makkelijker en goedkoper wordt. Een van de voorstellen is dat werkgevers voortaan weer ontslagredenen, die op zichzelf onvoldoende zijn voor ontslag bij elkaar mag optellen: de zogenaamde cumulatiegrond. De rechter zou dan eerder tot ontbinding kunnen overgaan. Dat is vooral makkelijk voor de werkgever.

 

Een andere visie op ontslagtrajecten

Omgaan met Ontslag wil het werkgevers én werknemers makkelijker maken in situaties waarin de arbeidsovereenkomst onder druk komt te staan. Dat kan om verschillende redenen het geval zijn. Bijvoorbeeld, omdat het slecht gaat met het bedrijf, er een verschil van inzicht is of de werknemer niet goed meer op zijn plek zit. Zowel werkgever en werknemer zijn dan gebaat bij een zorgvuldige oplossing, die voor beiden winst oplevert. Voor de werknemer begint dat met inzicht in de financiële gevolgen van een eventueel ontslag, een betere kijk op de persoonlijke ontwikkelmogelijkheden en een eerlijk advies over nieuwe kansen op de arbeidsmarkt. Een interdisciplinaire aanpak helpt beide partijen verder vanuit een gezamenlijk belang en voorkomt de gang naar de rechter. Dat brengt rust en leidt tot wederzijds begrip.

Neem gerust eens contact op met Omgaan met Ontslag voor een oriënterend gesprek. Wij komen graag vrijblijvend bij u langs.

 

De integrale aanpak van Omgaan met Ontslag voor gemak en rendement.

Jeffrey Kenens

Manager business unit arbeidsrecht